Πολιτική Απορρήτου

logo Benaki site

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το Μουσείο Μπενάκη, του οποίου η ίδρυση χρονολογείται το 1930, αποτελεί το πρώτο ελληνικό Ίδρυμα – Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Κύριοι στόχοι του είναι να προστατεύσει και να καταστήσει ευρύτατα προσιτές τις ποικίλες συλλογές του μέσα από κάθε δίαυλο επικοινωνίας και έκθεσης, να στηρίξει την επιστημονική έρευνα στα πεδία της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της μελέτης του υλικού πολιτισμού, της αρχιτεκτονικής, της φωτογραφίας, των εικαστικών και παραστατικών τεχνών και της λογοτεχνίας, να επιμορφώσει το κοινό του μέσα από μόνιμες, περιοδικές και περιοδεύουσες εκθέσεις, μαθήματα, προγράμματα, εκδηλώσεις, εκδόσεις και μέσα ανοικτής πρόσβασης, καθώς και να επιτελέσει ενεργό ρόλο στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής, τη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διενέργεια διαπολιτισμικού διαλόγου.

Το Μουσείο Μπενάκη, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που είναι σε ισχύ από την 25.05.2018 (ΓΚΠΔ), την εθνική νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), όπως εκάστοτε ισχύουν, δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών, χρηστών υπηρεσιών, υπαλλήλων, εργαζόμενων, συνεργατών, εθελοντών και λοιπών φυσικών προσώπων, που τίθενται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του Μουσείου, για λόγους που προκύπτουν από τις σχετικές συναλλακτικές σχέσεις, τις έννομες υποχρεώσεις, ή το εκάστοτε έννομο συμφέρον του Ιδρύματος.

Το Μουσείο Μπενάκη, σεβόμενο την ιδιωτικότητα των ανωτέρω φυσικών προσώπων και επαγρυπνώντας για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών τους δεδομένων, σας παρέχει, με την παρούσα, την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας του (το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει το Μουσείου Μπενάκη, τον τρόπο επεξεργασίας τους, τα μέσα προστασίας τους) και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

Η παρούσα πολιτική ενημέρωσης απευθύνεται στο σύνολο των φυσικών προσώπων, τα οποία διενεργούν οιαδήποτε συναλλαγή με το Μουσείο Μπενάκη μέσω της ιστοσελίδας του, όπως ενδεικτικά σε επισκέπτες της ιστοσελίδας του Μουσείου, σε πελάτες που προβαίνουν σε ηλεκτρονικές αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) και σε εγγεγραμμένα μέσω της ιστοσελίδας μέλη του Μουσείου Μπενάκη.

Στην καθημερινή άσκηση της δραστηριότητας του Ιδρύματος, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ορισμένες φορές επιβάλλεται από αντίστοιχη έννομη υποχρέωση, ή κρίνεται απαραίτητη για λόγους εννόμου συμφέροντος και βελτίωσης της επιχειρησιακής πρακτικής και της ποιότητας των υπηρεσιών του Μουσείου. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του Μουσείου, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτό είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνει το Μουσείο από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού ή του ιδίου του Μουσείου.

Το Μουσείο Μπενάκη, αναγνωρίζει ότι κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, είναι δυνατόν να έχει στη διάθεσή του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων. Επιπλέον, σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμευόμενο να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Προκειμένου να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας, το Μουσείο Μπενάκη ενθαρρύνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του και κάθε ενδιαφερόμενο να διαβάσουν την παρούσα Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό να λάβουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και πώς τα χρησιμοποιούμε

Το Μουσείο Μπενάκη σας ενημερώνει, ως επισκέπτες της ιστοσελίδας/χρήστες, ότι μέσω της ιστοσελίδας του www.benaki.org, ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς, εάν και μόνο τις παράσχετε και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων με το Μουσείο Μπενάκη, υφισταμένων ή μελλοντικών, ανάλογα με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές του Μουσείου. Αναλυτικότερα, το Μουσείο Μπενάκη συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), όταν εσείς την καταχωρείτε, με σκοπό την εγγραφή σας στην υπηρεσία newsletter και να λαμβάνετε σχετικές ενημερώσεις και προωθητικές ενέργειες/δράσεις του Μουσείου Μπενάκη, που αφορούν ενδεικτικά εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δράσεις και να ενημερώνεστε για τα νέα του Μουσείου Μπενάκη και άλλες σχετικές δραστηριότητες,
 • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο και τα στοιχεία διευθύνσεώς σας, όταν εσείς τα καταχωρείτε και τα παράσχετε, με σκοπό την εγγραφή σας ως μέλος στο Μουσείο Μπενάκη, προκειμένου να απολαμβάνετε ορισμένων προνομίων, αναλόγων του τύπου μέλους που θα επιλέξετε,
 • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο, τα στοιχεία διευθύνσεώς σας και τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας ή του λογαριασμού Paypal, όταν εσείς τα καταχωρείτε και τα παράσχετε, με σκοπό την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει προς πώληση το Μουσείο Μπενάκη μέσω του ειδικά διαμορφωμένου ηλεκτρονικού του καταστήματος (e-shop).
 • Επιπλέον, το Μουσείο Μπενάκη, για τις ανάγκες οργάνωσης και προβολής των σχετικών του δράσεων και ενεργειών, έχει στη διάθεσή του αρχείο με φωτογραφικό υλικό και μαγνητοσκοπήσεις, η συλλογή και ανάρτηση των οποίων στην ιστοσελίδα του Μουσείου και η εν γένει δημοσιοποίησή τους τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα), τα οποία απεικονίζονται, έχουν παράσχει εκ των προτέρων την ελεύθερη και ρητή τους συγκατάθεση για τους ως άνω σκοπούς.
 • Τέλος, λαμβάνουμε τη διεύθυνση IP σας, όταν και όποτε προβαίνετε σε περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, όπως και τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας.

Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από το Μουσείο Μπενάκη είναι απαραίτητη για την έναρξη, την εκτέλεση και τη διατήρηση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων. Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή διατήρησης/συνέχισης της ήδη υπαρχούσης συναλλακτικής σας σχέσης με το Μουσείο.

2. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»)

Το Μουσείο Μπενάκη δεν επεξεργάζεται κατά βάση ευαίσθητα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως φερ’ ειπείν δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας, καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, εφαρμόζοντας την αρχή της ελαχιστοποίησης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως τούτες προβλέπονται από το ΓΚΠΔ.

3. Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους

Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Επίσης, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 16 ετών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανήλικος είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου (βλ. άρ. 8 ΓΚΠΔ).

4. Νομιμότητα επεξεργασίας

Όσον αφορά στην νομική βάση της εκάστοτε επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, το Μουσείο Μπενάκη επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για συγκεκριμένους σκοπούς και ειδικότερα:

 • Κατά την περίπτωση που δε διατηρείτε ορισμένη συναλλακτική σχέση με το Μουσείο Μπενάκη, είναι απαραίτητο να μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter του Μουσείου Μπενάκη και να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις δράσεις και τις προωθητικές ενέργειες του Μουσείου. Η συγκεκριμένη μορφή της συγκαταθέσεώς σας θα παρέχεται από εσάς ελεύθερα και σαφώς και υπό την κύρια προϋπόθεση ότι έχετε επιλέξει ενεργά να λαμβάνετε αντίστοιχα e-mails – newsletters.
 • Για την περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία αποκτήθηκαν νομίμως, στα πλαίσια πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, το Μουσείο Μπενάκη διατηρεί το δικαίωμα, στα πλαίσια άσκησης του εννόμου συμφέροντός του, να τα χρησιμοποιεί για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμα και εάν ο αποδέκτης του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μηνύματος δεν έχει παράσχει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του.
 • Αναφορικά με την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του Μουσείου Μπενάκη (e-shop), νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί η μεταξύ ημών σύμβαση πώλησης προϊόντος ή υπηρεσίας/συναλλακτική σχέση.
 • Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, τα συλλέγουμε βασιζόμενοι σε μία ή περισσότερες από τις εξής νομικές βάσεις:
 1. όταν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με το Μουσείο Μπενάκη και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας συμβάσεων,
 2. όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση του Μουσείου Μπενάκη με τις έννομες υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του νόμου,
 3. όπως απαιτείται για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων του Μουσείου Μπενάκη (ή τρίτων), συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων μας για την παροχή πρωτοποριακών, εξατομικευμένων, ασφαλών και κερδοφόρων υπηρεσιών στους χρήστες και τους συνεργάτες του Μουσείου Μπενάκη,
 4. όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος του Μουσείου Μπενάκη που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου,
 5. σύμφωνα με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει, εφόσον η επεξεργασία δε θεμελιώνεται σε ορισμένη από τις κατωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

5. Ανάκληση συγκατάθεσης

Τη χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, με απλή δήλωση ανάκλησης, η οποία θα απευθύνεται στο Μουσείο Μπενάκη εγγράφως φυσικά ή ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μουσείου Μπενάκη, δίχως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με το στάδιο υλοποίησης του αιτήματός σας. Ιδίως σχετικά με την αποστολή newsletter, σε κάθε περίπτωση, σας παρέχεται το δικαίωμα απεγγραφής – unsubscribe σε κάθε newsletter που λαμβάνετε από το Μουσείο Μπενάκη.

6. Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Το Μουσείο Μπενάκη διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και για όλη τη χρονική διάρκεια της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, αλλά σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με το Μουσείο, ιδίως σε περίπτωση έγερσης οιασδήποτε μορφής αξίωσης και για όσο χρόνο διατηρηθεί αυτή. Μετά την πάροδο του ως άνω χρονικού διαστήματος, θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο.

 • Αναφορικά με τις πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίας μας, όπως τα στοιχεία της ηλεκτρονικής σας διευθύνσεως, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας ως μέλος της υπηρεσίας newsletter της ιστοσελίδας ή διατηρείται η μεταξύ ημών συναλλακτική σχέση.
 • Όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρείτε, με σκοπό την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει το Μουσείο Μπενάκη μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος (e-shop), τηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.
 • Η ανάρτηση φωτογραφικού υλικού στην ιστοσελίδα του Μουσείου και η εν γένει δημοσιοποίησή τους πραγματοποιείται έως την ενδεχόμενη ανάκληση της παρασχόμενης συγκατάθεσης των εικονιζόμενων προσώπων και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ανάρτηση του αντίστοιχου φωτογραφικού υλικού ή βίντεο.

Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Μουσείο Μπενάκη, σεβόμενο την ιδιωτικότητα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας του, δεν κοινοποιεί/διαβιβάζει τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι των επιχειρηματικών και λειτουργικών μονάδων του Μουσείου Μπενάκη, στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών, νομίμων και κανονιστικών τους υποχρεώσεων και υπό καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Ακολούθως, το Μουσείο Μπενάκη ενδέχεται να διαβιβάσει/γνωστοποιήσει σε τρίτα νομικά πρόσωπα (εσωτερικού και εξωτερικού, αλλά πάντως κατά κανόνα εντός της Ε.Ε.), στα οποία έχει αναθέσει μερικώς ή ολικώς τη για λογαριασμό του εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (Εκτελούντες την Επεξεργασία), για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως επί παραδείγματι την παροχή υπηρεσιών μαζικής αποστολής e-mail, στα πλαίσια της βέλτιστης δυνατής εξυπηρέτησής σας. Το Μουσείο νομίμως διασφαλίζει την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τους συνεργάτες – τρίτες εταιρείες με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας και παροχής επαρκών εγγυήσεων για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. 

8. Διεθνείς Διαβιβάσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

            Το Μουσείο Μπενάκη δε διαβιβάζει απευθείας προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο ή έχετε ενημερωθεί σχετικώς και συγκατατεθεί εκ των προτέρων και ρητώς στη διαβίβαση αυτή (σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται).

9. Δικαιώματα υποκειμένου

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), που αφορούν το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Ενημέρωση).
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από το Μουσείο Μπενάκη, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Σημειωτέον, το Μουσείο θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος, αλλά για τυχόν επιπλέον αντίγραφα διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την καταβολή εύλογου κόστους.
 3. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
 4. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»), υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων του Μουσείου για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
 5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
 6. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Μουσείο Μπενάκη για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρ. 20 ΓΚΠΔ).
 7. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο Μουσείο Μπενάκη ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει το Μουσείο ή τρίτος.
 8. Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρ. 7 ΓΚΠΔ), που αφορά τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οιαδήποτε στιγμή, για επεξεργασία που γίνεται με βάση τη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

 

10 Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς το Μουσείο Μπενάκη (στη διεύθυνση Κουμπάρη 1, 106 74 Αθήνα), ή να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Μουσείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Το Μουσείο Μπενάκη διατηρεί το δικαίωμά του, έπειτα από μελέτη του σχετικού αιτήματός σας, να προβαίνει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη της ταυτότητάς σας μέσω σχετικού νομίμου εγγράφου και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς, προκειμένου να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Άρνηση του Μουσείου Μπενάκη ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

Εάν λάβετε την απόφαση να διαγραφείτε από ορισμένη υπηρεσία ή επικοινωνία, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προβούμε σε διαγραφή των δεδομένων σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που ενδέχεται να χρειαστεί ορισμένος χρόνος ή/και πληροφορίες, πριν καταστεί δυνατόν να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Το Μουσείο Μπενάκη επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του να διατηρήσει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται έννομη υποχρέωση ή άσκηση αξιώσεων ή εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων.

11. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Το Μουσείο Μπενάκη, με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνει σχετική πρόνοια για τη λήψη επαρκών και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρ. 32 ΓΚΠΔ (ενδεικτικά: κρυπτογράφηση και τακτικές δοκιμές, περιορισμένες προσβάσεις, τοποθέτηση καμερών σε ειδικούς χώρους, ειδικοί κωδικοί σε εξουσιοδοτημένα άτομα για την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της, κ.ά.) και τηρεί τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του ΓΚΠΔ, ήτοι την αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή περιορισμού του σκοπού, την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, την αρχή της ακρίβειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (άρ. 5 ΓΚΠΔ).

 Με μέριμνα για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς σας, εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης των προσωπικών σας δεδομένων, μέσω της υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ορίζει ο ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα διασφαλίζονται από την απώλεια της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας της πληροφορίας.

Τέλος, το Μουσείο Μπενάκη εφαρμόζει στην ιστοσελίδα του το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση, μέσω του οποίου διασφαλίζεται το απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών και των προσωπικών δεδομένων των χρηστών

Το Μουσείο Μπενάκη σας ενημερώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή εναρμόνιση και συμμόρφωση με τους όρους του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και καταβάλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την συμμόρφωση με αυτόν.

12. Ειδικότερες δηλώσεις του Μουσείου Μπενάκη

 • Δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και εν γένει κακόβουλο λογισμικό.
 • Δηλώνει ότι δε λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Δηλώνει ότι με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα Ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.benaki.org. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Ενημέρωσης, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.
 • Σας ενημερώνουμε ότι το Μουσείο Μπενάκη χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα του "cookies" με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ενημερωθείτε από την αντίστοιχη Πολιτική Cookies, παρακάτω.
 • Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, διαβάζοντας το παρόν, λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας που είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 2016/679 και τις αιτιολογικές του σκέψεις, αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με αυτούς.

 

13. Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας:

 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Διεύθυνση: Κουμπάρη 1, 106 74, Αθήνα

Τηλέφωνο: 2103671000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Website: www.benaki.org

 1. Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή):

Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600

Fax: +30 2106475628

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Στην παρούσα Πολιτική Ενημέρωσης, το Μουσείο Μπενάκη παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies στην ιστοσελίδα του και τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών πληροφοριών από εμάς και τους παρόχους υπηρεσιών μας, για σκοπούς ανάλυσης και εμπορίας δεδομένων που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση τέτοιων cookies. Χρησιμοποιούμε τον όρο cookies, όταν αναφερόμαστε σε cookies (ίχνη αναγνώρισης) και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως pixel tags (ετικέτες εικονοστοιχείων), web beacons (κωδικοί ιχνηλασίας), clear GIFs (καθαρά μορφότυπα εναλλαγής γραφικών), οι οποίες καλύπτονται από το Γενικό Κανονισμό Προτασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25.05.2018 (ΓΚΠΔ).

2. Ορισμός cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών, τα οποία τοποθετούνται από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας (browser) στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή. Η λειτουργία των cookies εντοπίζεται στο να επιτρέπουν σε ένα διακομιστή web να μεταφέρει δεδομένα σε έναν υπολογιστή ή μία φορητή συσκευή για σκοπούς τήρησης αρχείων ή για άλλους σκοπούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως φερ’ ειπείν τις σελίδες που επισκέφθηκε ο εκάστοτε χρήστης, το χρονικό σημείο της επίσκεψης, όπως και ορισμένο τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του χρήστη. Τα cookies βοηθούν έναν ιστότοπο να προσφέρει μία περισσότερο φιλική και ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης στο χρήστη.

3. Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε

Στο διαδικτυακό μας τόπο www.benaki.οrg, χρησιμοποιούμε cookies, τα οποία συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες/επισκέπτες κάνουν χρήση του διαδικτυακού μας τόπου, όπως για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα, το χρόνο που αφιερώνουν στον ιστότοπο και εάν αντιμετώπισαν προβλήματα ή έλαβαν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες (cookies επιδόσεων – στατιστικά). Τα cookies αυτά μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν στην ιστοσελίδα μας, παρέχοντας τις ανωτέρω πληροφορίες και συλλέγουν συγκεντρωτικές και ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν τον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων ενός διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας).

Αναλυτικά, περιλαμβάνονται τέσσερα (4) cookies (_ga, _gat, _gid, & collect) που αφορούν cookies της Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google, Inc. («Google») και τα οποία καταχωρούν ένα μοναδικό ID (έλεγχος του τρόπου χειρισμού τυχόν ψευδωνυμοποίησης ή ανωνυμοποίησης μέσα από τον Google Tag Manager - GTM) για στατιστικούς σκοπούς, που αφορούν τον τρόπο χρήσης του ιστότοπου από το χρήστη και την συμπεριφορά του χρήστη καθώς και αναγνώριση του χρήστη μέσα από πολλαπλές συσκευές. Οι χρόνοι ζωής των παραπάνω cookies είναι δύο (2) έτη για το _ga cookie, μία (1) ημέρα για τα _gat  & _gid cookies και ο χρόνος συνεδρίας (session time) για το collect cookie.

Η Google ενδέχεται, επίσης, να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, όπου απαιτείται από τον νόμο, ή όταν τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες εκ μέρους της Google. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που διατηρεί η Google. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics μπορείτε να βρείτε στις σελίδες τους σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και την Πολιτική Απορρήτου της Google.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies εμπορικής προώθησης, δηλαδή cookies τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, το οποίο ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και στα ενδιαφέροντα που έχετε. Αυτά τα cookies ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ορισμένης διαφημιστικής καμπάνιας. Ενδέχεται να χρησιμοποιούν, επίσης, για να θυμόμαστε τους ιστοτόπους που έχετε επισκεφθεί, ούτως ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

4. Πώς να ελέγξετε τα cookies

Εναπόκειται στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το επιθυμείτε, τη συγκατάθεσή σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies. Εάν δεν επιθυμείτε να συλλέγονται πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies, υπάρχει μία απλή διαδικασία στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, η οποία σας επιτρέπει να αρνηθείτε τη χρήση cookies.

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Το Μουσείο Μπενάκη σας ενημερώνει ότι ορισμένες δυνατότητες του παρόντος ιστοτόπου μας ενδέχεται να μη λειτουργούν κανονικά, εάν αρνηθείτε τη χρήση cookies.

5. Τα δικαιώματά σας

Σε κάθε περίπτωση, εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα δικαιώματα, όπως αποτυπώνονται ανωτέρω.

6. Περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και www.allaboutcookies.org.

7. Αλλαγές στην Πολιτική Ενημέρωσης Cookies

Το Μουσείο Μπενάκη ενδέχεται να τροποποιήσει την  παρούσα Πολιτική Ενημέρωσης Cookies οιαδήποτε στιγμή, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.benaki.org. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Ενημέρωσης, όπως τούτη διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

Related Articles